Phát hiện phần mềm điện có 'đường lưỡi bò' phi pháp