Phát huy truyền thống đoàn kết của văn phòng cấp ủy, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao