Phạt thanh niên bôi mặt đen để đi ăn xin ở Nghệ An