Phát triển loại vaccine dịch hạch mới sẵn sàng thử nghiệm trên người