Phiên họp thứ nhất Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026