Philippines nhấn mạnh về sự hợp tác năng động ASEAN-Trung Quốc