Phòng, chống Covid-19: Thay đổi cách phân vùng nguy cơ