Phòng, chống dịch Covid-19 vẫn phải là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu