Phong tỏa siêu thi BigC Đồng Nai vì có ca bệnh COVID -19 đến mua sắm