Phú Thọ đóng cửa trường học tại 5 huyện do Covid-19