Phú Yên xử lý cán bộ, Đảng viên vi phạm quy định phòng, chống dịch