Quận Thanh Xuân: Dịch Covid-19 nhanh chóng được kiểm soát