Quan hệ Việt Nam – Nga: Trang sử về tình hữu nghị xuyên suốt nhiều thập niên