Quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả đất quốc phòng

Thường trực Ban chỉ đạo tổng kết nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã làm việc với Bộ Quốc phòng liên quan đến chính sách quản lý, sử dụng đất quốc phòng trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới những năm qua.

Thứ bảy, 24/07/2021 07:02

Thời sự

Đêm trắng 09:31

Đêm trắng

Thứ bảy, 25/09/2021 | 15:20