Quảng Bình: Tổ chức dạy học, ứng phó diễn biến dịch bệnh