Quảng Ngãi, Quảng Trị đẩy nhanh xét nghiệm COVID-19 cho dân