Quảng Ngãi: Vì sao không hỗ trợ lao động tự do bị ảnh hưởng dịch Covid-19?