Quảng Ninh: Tạm đình chỉ công tác lãnh đạo phường sai phạm chống dịch