Quảng Ninh chi viện 25 y, bác sỹ cho TP.HCM chống dịch COVID-19