Quảng Ninh khen thưởng học sinh giành quán quân Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 21