Quảng Ninh kiểm soát người ra, vào tỉnh theo chỉ đạo của Trung ương