Quảng Trị giải thích việc xác nhận ca sĩ Thủy Tiên trao hơn 33 tỉ đợt lũ lụt