Quảng Trị xây dựng kế hoạch xét nghiệm Covid-19 cho người dân toàn TP Đông Hà