Quốc Oai: Triển khai phương án điều trị F0 theo phương châm '4 tại chỗ'