Quốc hội Slovenia hy vọng lựa chọn được Thủ tướng vào giữa tháng 8