Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia