Quy định về cách ly y tế tạo điều kiện thuận lợi cho người nhập cảnh