Quỹ vaccine phòng COVID-19 đã chi hơn 7.063 tỷ đồng