Quỹ vaccine phòng COVID-19 đã nhận được 8.787 tỷ đồng