Quỹ vaccine phòng COVID-19 đã nhận được hơn 8.692 tỷ đồng