Quỹ vaccine phòng COVID-19 đã nhận được hơn 8.784 tỷ đồng