Quỹ vaccine phòng COVID-19 đã nhận được 8.225 tỷ đồng