Quỹ vaccine phòng COVID-19 nhận được hơn 8.689 tỷ đồng