Quỹ vaccine phòng COVID-19 nhận được hơn 8.791 tỷ đồng