Ra mắt Hội đồng Hợp tác Doanh nghiệp ứng phó dịch bệnh COVID-19