Sang UAE, thầy Park không còn gặp bại tướng của mình