Thông tin và Truyền thông

Sau 30-9, các cơ quan báo chí thành phố Hồ Chí Minh sẽ có giấy phép hoạt động mới

Vừa qua, UBND thành phố Hồ Chí Minh giao các sở, ngành liên quan thực hiện đúng tiến độ Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025.

Cụ thể, UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan chủ quản báo chí và cơ quan báo chí hoàn tất hồ sơ, thủ tục đề nghị để chậm nhất đến ngày 30-9, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động mới cho các cơ quan báo chí.

Đồng thời, phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND thành phố trình xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng quy định đối với việc thành lập các cơ quan báo chí thuộc UBND thành phố. Giao Sở Nội vụ báo cáo tham mưu đề xuất thành lập các cơ quan báo chí thuộc UBND thành phố theo quy định. Giao Sở Tài chính hướng dẫn cụ thể cho các cơ quan chủ quản báo chí và cơ quan báo chí thực hiện các quy định liên quan đến tài chính, tài sản…

Theo Phương Nam/Hà Nội mới Link Gốc:           Copy Link
http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/978503/sau-30-9-cac-co-quan-bao-chi-thanh-pho-ho-chi-minh-se-co-giay-phep-hoat-dong-moi

Tags: Hồ Chí Minh  |  Sau 30 9  |  báo chí  |  Cơ quan  |  thành phố  |  giấy phép  |  thực hiện  |  liên quan  |  hoạt động  |  30 9