Sau 30-9, các cơ quan báo chí thành phố Hồ Chí Minh sẽ có giấy phép hoạt động mới