Sau ổ dịch tại BV Phụ sản Trung ương, Hà Nội yêu cầu các bệnh viện siết sàng lọc