Sẽ cấp QR Code cho người đã tiêm chủng Covid-19 để cấp hộ chiếu vaccine