Sẽ phân bổ vốn ngân sách nhà nước năm 2022 theo thứ tự ưu tiên

Tại Công văn 6926/BKHĐT-TH về việc dự kiến kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành, việc phân bổ vốn ngân sách nhà nước phải được thực hiện theo nguyên tắc và thứ tự ưu tiên.

Theo nội dung Công văn 6926, nguyên tắc phân bổ vốn ngân sách nhà nước năm 2022 nhằm thực hiện các mục tiêu và định hướng phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với quy hoạch quốc gia; kế hoạch tài chính và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Phân bổ vốn ngân sách năm 2022 phải phù hợp với khả năng bố trí nguồn lực đầu tư công và khả năng giải ngân thực tế, tránh dàn trải, lãng phí, trong đó tập trung đầu tư cho các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm, liên vùng... Đặc biệt, chỉ bố trí vốn cho dự án đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản pháp luật có liên quan.

Thứ tự ưu tiên phân bổ vốn ngân sách nhà nước năm 2022 cũng được nêu rõ. Trong đó, với vốn ngân sách trung ương trong nước, danh mục dự án bố trí vốn phải thuộc danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được Thủ tướng Chính phủ giao. Ưu tiên vốn thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi các khoản vốn ứng trước; bố trí đủ vốn cho các dự án chuyển tiếp phải hoàn thành năm 2022 theo thời gian bố trí vốn...

Bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch và đối ứng các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, vốn của nhà nước tham gia vào dự án đối tác công - tư (PPP). Bố trí đủ vốn cho các dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt, trong đó phấn đấu giảm thời gian thực hiện bố trí vốn các dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C so với thời gian tối đa được phép quy định tại Điều 52, Luật Đầu tư công, sớm đưa công trình vào sử dụng, phát huy hiệu quả.

Sau khi bố trí đủ vốn cho các dự án với các nhiệm vụ nêu trên, mới bố trí cho các dự án khởi công mới có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; phải đảm bảo có quyết định đầu tư trước thời điểm các bộ, cơ quan trung ương và địa phương phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2022 theo quy định tại Khoản 5 Điều 61 Luật Đầu tư công.

Với vốn nước ngoài từ nguồn ngân sách trung ương, cần ưu tiên vốn cho các dự án đủ thủ tục đầu tư kết thúc hiệp định trong năm 2022 và không có khả năng gia hạn, chuyển tiếp, hoàn thành trong năm 2022… Tuy nhiên, mức bố trí vốn cho từng dự án không vượt quá tổng mức đầu tư dự án trừ đi lũy kế bố trí vốn đến hết năm 2021 và không vượt quá kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trừ đi số vốn đã bố trí trong năm 2021 của dự án; phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân trong năm 2022.

Với vốn ngân sách địa phương, cần tập trung ưu tiên vào các dự án chuyển tiếp, hoàn thành trong năm 2022, giảm tối đa thời gian bố trí vốn của các dự án theo quy định của Luật Đầu tư công; ưu tiên bố trí đủ vốn theo cam kết cho các dự án liên vùng, dự án ven biển theo tiến độ thực hiện dự án.

Theo HT/Doanh nhân SG Link Gốc:           Copy Link
http://www.doanhnhansaigon.vn/thoi-su-trong-nuoc/se-phan-bo-von-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2022-theo-thu-tu-uu-tien-1107489.html

Tags: ngân sách nhà nước  |  Vốn  |  ngân sách  |  đầu tư