Số C144: Các chức vụ chỉ huy của đơn vị dân quân tự vệ

CÁC CHỨC VỤ CHỈ HUY CỦA ĐƠN VỊ DÂN QUÂN TỰ VỆ Khoản 2 - Điều 19 - Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019 quy định: Các chức vụ chỉ huy của đơn vị Dân quân tự vệ bao gồm: a) Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên tiểu đoàn, Phó Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên phó tiểu đoàn; Hải đoàn trưởng, Chính trị viên hải đoàn, Phó Hải đoàn trưởng, Chính trị viên phó hải đoàn; b) Đại đội trưởng, Chính trị viên đại đội, Phó Đại đội trưởng, Chính trị viên phó đại đội; Hải đội trưởng, Chính trị viên hải đội, Phó Hải đội trưởng, Chính trị viên phó hải đội; c) Trung đội trưởng; d) Tiểu đội trưởng, Thuyền trưởng, Khẩu đội trưởng; đ) Thôn đội trưởng kiêm chỉ huy đơn vị dân quân tại chỗ.

Chủ nhật, 20/09/2020 13:47

Thời sự