Số ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng tại Lào vẫn ở mức cao