Số ca nhiễm tăng, Đà Nẵng sẽ điều trị F0 tại nhà trong tháng 12