Số dư Quỹ vaccine phòng COVID-19 còn hơn 1.719 tỷ đồng