Số người được hỗ trợ an sinh xã hội trên địa bàn Hà Nội tiếp tục tăng