Số phận của F0 ngày trở về trong phim tài liệu 'HTV từ tâm dịch'