Số phận pháp lý của mẹ nữ sinh giao gà sẽ ra sao tại tòa phúc thẩm sắp tới?