Sớm ban hành Nghị quyết thực hiện cơ chế phòng chống COVID-19