Sự bao phủ vắc xin Covid-19 làm thay đổi tư duy chống dịch